PŘÍBĚHY MÍST. TOPOGRAFIE SOUDOBÉ PAMĚTI NÁRODA

 
 

Grant Ministerstva kultury ČR Národní a kulturní identita:

hl. řešitel: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)
spoluřešitelka: Kristina Kaiserová
kolektiv zaměstnanců: Jaroslava Čečrdlová
  Václav Houfek
  Martin Zubík

 

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl realizovat výzkum a dokumentaci pamětních míst na komunistický režim v České republice a postihnout historicko-kulturní aspekty vytváření soudobé paměti národa z hlediska společenské reflexe života v období komunismu.

 Projektové výstupy

 Projektovými výstupy chce přispět ke zpřístupnění výsledků interdisciplinárního výzkumu národní a kulturní identity a jejímu uchování pro další generace. Z výzkumu a dokumentace budou pořízeny databáze a sbírky jako podkladové materiály pro odborné a vědecko-popularizační výstupy projektu, kterými budou:

  • databáze pamětních míst s příslušnými archivními materiály

  • fotodokumentace

  • sbírka pořízených rozhovorů v rámci orálně-historického výzkumu orientovaná na získání osobních svědectví k dokumentované události, pamětnímu místu a zároveň na jejich reflexi v povědomí současníků

 Databáze bude po skončení projektu přístupna na pracovišti uchazeče jako pramen pro další badatele. Výzkum, dokumentace a prezentace výsledků budou předmětem metodologického zkoumání a ověřování (články v odborných periodicích k metodickým postupům, certifikovaná metodika).

 Výsledky výzkumu a dokumentace budou publikovány knižně (obrazová dokumentační publikace, komentovaná edice klíčových rozhovorů) a v podobě specializované mapy zachycující faktografickou, typologickou a reflexivní rovinu zkoumaného tématu. Stěžejním výstupem směrem k laické veřejnosti bude realizace výstavy a její mobilní varianty pro regionální prezentace (ve spolupráci s kulturními institucemi). Součástí výstav budou lektorské programy diferencované podle věkové struktury cílových skupin. Závěrečnými vědeckopopularizačními výstupy projektu zasazujícími topografii míst paměti na komunistický režim do širšího kontextu soudobých dějin bude multimediální výuková aplikace a ilustrovaný slovník českých dějin 1948-1989 jako všeobecná historická příručka pro všechny věkové kategorie širší odborné a laické veřejnosti.

 Přínos projektu

 Projekt si klade za cíl přispět k vytvoření metod dokumentace a prezentace paměťové kultury národa a podpořit svými výstupy udržování a rozvoj historického a kulturního vědomí národní identity. Přínos projektu podle navrhovatelů spočívá ve vzájemné propojenosti a zároveň různorodosti navrhovaných výstupů pokrývající celospolečenskou poptávku po nových informacích vztahujících se k soudobým dějinám. Inovativnost projektu spočívá v kompozici jeho formální i obsahové stránky (přitažlivost formy, interaktivnost, rozmanitost výstupů při zachování vnitřní provázanosti). Projekt reaguje na poptávku pedagogické i širší odborné veřejnosti na další zvyšování kvality vzdělávání v oblasti soudobých dějin.

 

Zpět