PATRIOTISMUS - NACIONALISMUS - NÁRODOVECTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH /vzdělávací film/
                   O projektu          Ideový záměr         
 

V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVUJEME NOVOU PODOBU TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 

 

(Projekt financován Evropským sociálním fondem v ČR, CZ.1.07/1.1.00/14.0040)

hl. řešitelka: Kristina Kaiserová
   

 

Proč tento projekt?

 

 Problematika extrémních forem nacionalismu patří v současnosti k nejzávažnějším hrozbám evropského kontinentu - v souvislosti s ekonomickou krizí a rostoucím sociálním vyloučením některých skupin obyvatelstva dochází k radikalizaci názorů i politických postojů, což dokazuje řada neonacistických akcí (pochodů) posledních měsíců, z nichž velká část proběhla na severu Čech. Nárůst pravicového extremismu v posledních letech konstatují významné dokumenty státních i nestátních organizací, kupř. "Informace o problematice extremismu na území ČR v r. 2007" (Ministerstvo vnitra), "Zpráva o stavu lidských práv za rok 2008 v ČR" (Úřad pro demokracii, lidská práva a pracovní záležitosti, Ministerstvo zahraničí USA) i "Výroční zpráva 2008" (Amnesty international ČR).

 

Trestné činy s extremistickým podtextem páchají převážně mladí lidé - ve věku od 15 do 20 let (více než 30 % případů) a od 21 do 29 (dalších 22 %) (viz "Informace o problematice extremismu na území ČR v r. 2007", s. 8). Velmi účinným nástrojem je proto vzdělávání, rostoucímu extremismu lze úspěšně čelit především podporou vzdělanosti nejmladší generace žáků SŠ. Tento projekt chce nabídnout účinný, snadno dostupný a především zajímavě pojatý vzdělávací materiál, který by pedagogům a jejich žákům skrze dokumentární film osvětlil základní mezníky ve vývoji nacionalismu od středověku až po současnost, nastolil zásadní otázky i jejich řešení, a tak jim předal znalosti potřebné k tomu, aby byli schopni čelit hrozbě populismu a zjednodušujícího pohledu na svět, jehož obětí se stávají právě lidé s nedostatečným vzděláním v této problematice.

  

Komu je projekt určen?

 

Cílovou skupinou projektu jsou žáci středních škol po celé ČR, jejich prostřednictvím pak i pedagogové s aprobací dějepis a společenské vědy, ale i český jazyk a literatura, resp. cizí jazyky, zeměpis ad. Obě zmiňované cílové skupiny se ocitají v okamžiku, kdy potřebují vhodně zpracované vzdělávací materiály, které by vyhovovaly jak aktuálním proměnám historického a společenského vývoje a reagovaly na nové společenské hrozby, tak i reflektovaly proměny metodik související s kurikulární reformou, v nelehké situaci.  Ačkoli multimediálních a zejména filmových pomůcek již existuje celá řada, tento projekt se chce posunout dál: bude pracovat výhradně s archivními (textovými, zvukovými i obrazovými) materiály, včetně zahraničních, které vhodnou formou zpřístupní žákům SŠ v autentickém dokumentárním filmu. Na seminářích s vybranými školami pak uvede do praxe metodickou oporu k práci s dokumentárním filmem, naučí s touto pomůckou pracovat žáky i jejich pedagogy, a všem tak usnadní výuku a získávání nových poznatků, resp. utřiďování získaných vědomostí do celkového pohledu na společnost, politiku, média atd. V rámci projektu budeme bezprostředně pracovat se 150 žáky (5 školních tříd) a s 15 jejich pedagogy (5 x 3 učitelé). Výstupy projektu - DVD s filmem a metodickou příručku - však zdarma rozešleme do 100 vybraných základních a středních škol a zároveň ji zpřístupníme na webu ÚSGS, čímž zasáhneme velmi širokou odbornou veřejnost.

 

Jaké jsou cíle projektu?

 

Cílem projektu je podpora zvyšování kvality vzdělávání na SŠ a usnadnění implementace kurikulární reformy prostřednictvím obohacení nabídky výukových materiálů z oblasti historicko-společenské. Tohoto cíle má projekt dosáhnout vytvořením 6 dílů vzdělávacího dokumentárního filmu s tematikou patriotismu, nacionalismu a národovectví v českých zemích, který objasní základní etapy vývoje nacionalismu od protonacionalismu ve středověku do aktuálních forem se zaměřením na definování příčin vziku extremistických národoveckých forem. Pozornost bude rovněž věnována proměnnosti symboliky, která v této oblasti hraje výraznou roli a často je velmi těžko identifikovatelná, přičemž sami uživatelé mnohdy užívají její pozměněnou, popřípadě deformovanou podobu. Pro názornost dokumentu budou také využity různé formy propagandy extrémistického národovectví (zvukové záznamy, písemné dokumenty...). Film bude doplněn o metodickou příručku pro pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších příbuzných oborů.

 

Jak budou dokumentární filmy vypadat?

 

V rámci projektu bude realizováno 6 patnáctiminutových dokumentárních filmů, jejichž témata jsou následující:

1. Protonacionalismus ve středověku po rané formy moderního nacionalismu

2. Nacionalismus, jeho formy a symboly ve druhé polovině 19. a počátku 20. století

3. Geneze extremistických forem nacionalismu koncem 19. a ve 20. století

4. Propaganda a symboly extremistických forem nacionalismu v dějinách

5. Formy a obsah aktuálního nacionálního extremismu

6. Propaganda a symboly aktuálního nacionálního extremismu

 

Řešitelský tým projektu

 

Nositelem projektu je Ústav slovansko-germánských studií (ÚSGS), katedra historie, katedra germanistiky a katedra politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity J.E.Purkyně (UJEP), což zajistí jak vysokou odbornou, tak i didaktickou úroveň výstupů projektu, včetně integrace příhraničního česko-německého kontextu.

 

Zpět