První konference k tématu Stavebně-historického výzkumu v česko-saské oblasti se konala v roce 1999 v Míšni, druhou pak pořádala česká strana v červnu roku 2000 v Ústí nad Labem. S podporou PHARE byl po této konferenci vydán sborník. 
  Třetí setkání se uskutečnilo na jaře roku 2001 v Drážďanech:

 

Vergleichende historische Stadtforschung in böhmisch-sächsischen Raum

Drážďany  15. – 16. června 2001

   Konference, pořádaná nadací Brücke/Mosty, byla z české strany především v počáteční fázi organizačně zajišťována ÚSGS, který rozeslal téměř padesát pozvánek a v rámci plánované účasti připravil ve spolupráci s občanským sdružením Kampanila prezentaci jednoho z projektů tohoto sdružení.
   Ve vile v drážďanské čtvrti Blasewitz tak byla instalována prezentace týkající se transferu barokního roubeného domu z  České Kamenice. V 9.00 hodin byla konference zahájena úvodním proslovem a poté následovaly odborné referáty vztahující se ke středověkému osídlení česko-saského prostoru (př. Alfred Neugebauer – Betrachtungen zur Besiedlung in Sachsen und Böhmnen), vývoji měst (Wolfgang Schwabenicky – Die Ursprünge der Stadt Mittweida) nebo přímo k vývoji městského domu (Milena Hauserová – Betrachtungen zum Hallenhaus nebo Christoph Uricher – Die Görlitzer Hallenhäuser und verwandte Bauformen in angerenzenden Ländern).
   Odpoledne byla na programu odborná exkurze do Budyšína spojená s návštěvou vybraných architektonických památek.
  Druhý den pokračovala konference referáty, jež nebyly zaměřeny na určitý tematický okruh, a tak bylo možno slyšet např. příspěvek o architektuře severních Čech v 16. století (Gisela Protzmann – Zwischen Spätgotik und Renaissance. Nordböhmische Baukunst in 16. Jahrhundert), referát o archeologických nálezech kachlů v Ústí nad Labem (Marta Cvrková – Kacheln mit heraldischen Motiven), příspěvek o  formách výstavby domů ve 12. a 13. století ve Freiburgu (Uwe Richter - Formen des bürgerlichen Hausbaus im 12. und 13. Jahrhunderts in Freiburg) a nato navazující téma Yvese Hoffmanna (Der frühbarocke bürgerliche Hausbau in Freiberg). Zájem vyvolal i referát Michaely Hrubé k výzkumu tzv.- domu u Kalicha v Litoměřicích (Das Renaissance Haus Kalich in Leitmeritz und seine malerische Ausschmückung).
   Odpolední část kolokvia byla zaměřena na lidovou architekturu a s ní související problém památkové ochrany. Téma otevřel Josef Vařeka (Ländliche Bauwesen in böhmisch-sächsischen Grenzraum im Lichte der Baupläne aus dem 19. Jahrhunderts), na nějž navázal Benno Kolbe (Zur Holzbauweise im Dreiländereck Bayern – Böhmen – Sachsen. Blockbau, Fachwerk, Umgebinde). Problematiku památkové ochrany a přístupu vlastníků objektů k ní nastínil pracovník Památkového ústavu v Saské Kamenici Christian Mayer (Gemeinnutz oder Eigennutz. Der Eigentümer im Prozess der denkmalgerechten Erhaltung dörflichen Siedlungsstrukturen.)
  Dvoudenní přínosné setkání českých a německých odborníků bylo zakončeno diskusí.